ścięte drzewa ułożone w metry

Dnia 02.01.2020 roku zaproszono do udziału potencjalnych wykonawców na
Wykonanie usługi wycinki i korekty drzew na terenie miasta Braniewa poprzez zamieszczenie na stronie zgkbraniewo.pl oraz bip.braniewo informacji o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytania ofertowego) - Zapytanie ofertowe Nr 1/01/2020

Do dnia 09.01.2019 roku wpłynęły następujące oferty:

sprzęt remontowy

I. Zamawiający:

Gmina Miasto Braniewo, Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Rzemieślnicza 1 14-500 Braniewo NIP 582-160-78-00

II. Opis przedmiotu zamówienia (zapytania):

Zamówienie polegające na powtarzaniu podobnych usług w zakresie robót budowlanych w budynkach  i lokalach mieszkalnych stanowiących komunalny zasób Gminy Miasta Braniewa.

rury hydrauliczne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonania napraw, konserwacji, usuwaniu awarii i niezbędnych modernizacji dot. instalacji wod-kan, c.w.u. oraz centralnego ogrzewania w budynkach i lokalach zamieszkałych wraz z robotami towarzyszącymi w ramach obsługi nieruchomości własnych (gminnych) wg wskazań Zamawiającego.

ścięte drzewa ułożone w metry

Przedmiotem zamówienia jest usługa wycinki i korekty koron drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa.