STATUT
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie – jednostki budżetowej Gminy Miasta Braniewa.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie zwany dalej „ ZGK” jest jednostką budżetową Gminy Miasta Braniewa.
 • ZGK ma swoją siedzibę w Braniewie przy ul. Rzemieślniczej 1, zaś obszarem jej działalności jest Gmina Miasta Braniewa.
 • Bezpośredni nadzór nad działalnością statutową ZGK sprawuje Burmistrz Miasta Braniewa.
 • ZGK działa w szczególności na podstawie:
 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz.506 z późn. zm.)
 2. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 869 z późn.zm.)
 3. niniejszego Statutu,
 4. innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział II

Przedmiot i zakres działania.
§ 2.


Przedmiotem działania ZGK jest świadczenie usług komunalnych należących do zadań własnych Gminy Miasta Braniewa w zakresie:

 • utrzymywanie porządku, czystości, pielęgnacja nasadzeń wieloletnich na terenach zielonych stanowiących własność Gminy,
 • administrowania ogrodem botanicznym,
 • administrowania cmentarzami komunalnymi,
 • utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych,
 • zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania,
 • utrzymania placu zabaw przy ul. Sikorskiego-Elbląska,
 • prowadzenia remontów, napraw i konserwacji budynków i związanych z nimi, urządzeń, obiektów małej architektury oraz innych obiektów i zasobów mieszkaniowych będących własnością Gminy,
 • utrzymanie w czystości placów, targowisk, mostów, ciągów pieszych przynależnych do nieruchomości gminnych, pasów drogowych , dróg gminnych oraz zimowe uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z ciągów pieszych i dróg gminnych,
 • utrzymanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie ZGK
§ 3.

 • ZGK kieruje oraz reprezentuje na zewnątrz Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Miasta Braniewa.
 • Dyrektor ZGK działa jednoosobowo w ramach pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza Miasta Braniewa.
 • Do wykonywania czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa ogólnego wymagane jest pełnomocnictwo szczególne.
 • Szczegółową strukturę organizacyjną ZGK oraz zakres działania poszczególnych wewnętrznych jednostek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny ustanawiany zarządzeniem Dyrektora ZGK, podlegającemu zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Braniewa
 • ZGK jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy, w imieniu którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor ZGK.
 • Dyrektor ZGK jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników ZGK w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
 • Dyrektor odpowiada za organizację oraz należyte funkcjonowanie kontroli zarządczej w ZGK.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 4.

 • ZGK prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
 • Podstawą gospodarki finansowej ZGK jest roczny plan dochodów i wydatków, zwany „planem finansowym”.
 • Działalność ZGK finansowana jest z budżetu Gminy Miasta Braniewa.
 • ZGK pokrywa swoje wydatki z budżetu Gminy Miasta Braniewa, a uzyskane dochody odprowadza na rachunek Gminy Miasta Braniewa.
 • ZGK prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • ZGK posiada odrębny rachunek bankowy.


Rozdział V
Gospodarowanie mieniem
§ 5.

 • Jednostka otrzymuje majątek po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym pn. Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie.
 • ZGK gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie, prowadzi remonty i konserwację tego mienia

Rozdział VI
Prawa i obowiązki pracowników ZGK
§ 6.


Prawa i obowiązki pracowników ZGK i pracodawcy, związane z organizacją i porządkiem w procesie pracy w jednostce, określają:

 • kodeks pracy,
 • ustawa o pracownikach samorządowych,
 • regulamin pracy ustalany przez Dyrektora ZGK.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 7.

 • Dyrektor ZGK ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.
 • W odniesieniu do spraw nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa określone w § 1 oraz inne właściwe przepisy prawa.
 • Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.


pdfUchwala-Nr-XIII-127-19-Rady-Miejskiej-w-Braniewie.pdf