pojemniki zielone na śmieci

Zamawiający:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro netto na odbiór, transport i zagospodarowanie stałych nieczystości komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych w Braniewie.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania stałych nieczystości komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych w Braniewie: "Olsztyńska" zlokalizowany przy ulicy Olsztyńskiej, "Morska" zlokalizowany przy ulicy Morskiej, "Elbląska" zlokalizowany przy ulicy Elbląskiej w Braniewie.

Szczegółowy opis zamówienia:

 1. Odbiór i utylizacja odpadów komunalnych z pojemników usytuowanych na trzech cmentarzach komunalnych w Braniewie.
 2. Zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych.
 3. Cmentarz komunalny przy ul. Elbląskiej – 14 szt. pojemników o poj. 1,1 m3.
 4. Cmentarz komunalny przy ul. Morskiej – 12 szt. pojemników o poj. 1,1 m3.
 5. Cmentarz komunalny przy ul. Olsztyńskiej – 4 szt. pojemników o poj. 1,1 m3

Termin realizacji zamówienia:

 • Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Warunki płatności:

 1. Za każdorazowy odbiór odpadów - cena jednostkowa netto.
 2. Za odpady - płatność wg wagi i cennika ZUO.
 3. Prosimy o podanie w ofercie ceny netto za jednorazowy wywóz nieczystości stałych ze wszystkich podanych lokalizacji.

Kryteria wyboru ofert

 • 100 % najniższa cena netto za jednorazowy wywóz i transport nieczystości stałych z terenu wszystkich cmentarzy komunalnych.

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia itd.):

 1. Warunkiem udzielenia zamówienia jest posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonania działalności, stanowiącej przedmiot zamówienia – odpowiednie dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439), zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797, 875).
 2. Kopie tych dokumentów Wykonawca winien przedłożyć w ofercie poświadczając je własnoręcznym podpisem.
 3. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz pojazdy przeznaczone do odbioru i transportu odpadów komunalnych, których rodzaj i ilość zapewni realizację przedmiotu zamówienia.

Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

 1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1, w formie pisemnej wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty i umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej z dopiskiem „Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie stałych nieczystości komunalnych z terenu cmentarzy komunalnych w Braniewie”
 2. Oferta może być również przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Ofertę należy zlożyć (przesłać) w terminie do dnia 29.12.2020 r. do godziny 14.00.
 4. Oferty po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Zapytanie ofertowe zamieszczone zostanie na stronie www.zgkbraniewo.pl oraz bip.braniewo.pl

Osoba upoważniona do kontraktów z wykonawcami:


Agnieszka Jastrzębska-Przybysz 55 644 29 02

docformularz ofertowy.doc