Uchwała Nr XXX/163/05
Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 7 września 2005r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych oraz zasad ich zarządu na terenie Gminy Miasta Braniewa.

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 13 i art. 40 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214. poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568: Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759)
oraz art. 4 ust 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43
z późn. zm. Dz.U. z 1997r. Nr 121 poz. 770, Nr 106 poz. 679; Dz.U. z 1998r Nr 106 poz. 668; Dz.U.
z 2002r Nr 113 poz. 984; Dz.U. z 2003r Nr 199 poz. 1937, Nr 96 poz. 874) uchwala się co następuje:


§ 1.


Cmentarze komunalne przy ulicach Olsztyńskiej, Morskiej i Elbląskiej stanowią mienie komunalne,
w których funkcję zarządu cmentarza sprawuje Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie.

§ 2.

1. Przebywanie na terenie cmentarzy może odbywać się:
1) W okresie od 3 listopada do 31 marca w godz. 600 do 2100.
2) W okresie od 1 kwietnia do 29 października w godz. 500 do 2300.
3) W okresie od 30 października do 2 listopada bez ograniczeń czasowych.
2. Przebywanie poza wyznaczonymi w ust. 1 godzinami jest zabronione.

§ 3.


Na cmentarzach komunalnych w Braniewie urządza się groby:
1. Ziemne pojedyncze.
2. Ziemne rodzinne.
3. Groby murowane – grobowce.

§ 4.

1. Na cmentarzach komunalnych stosuje się opłaty:
1) Za każde miejsca grzebalne – na 20 lat.
2) Za każde miejsce rezerwowe – do dnia pochówku lub na 20 lat (w zależności, które pierwsze nastąpi).
3) Za wykup miejsca pod grób murowany pojedynczy oraz podwójny.
4) Za każdy pochówek w rezerwie, miejscu zastrzeżonym – na 20 lat.
5) Za każdy pochówek w grobie murowanym.
6) Za korzystanie z terenu cmentarza dla wykonania, ekshumacji i prac kamieniarskich.
7) Za wjazd na teren cmentarzy pojazdów samochodowych (z wyłączeniem usług jak w pkt. 6
i czynności pogrzebowych).
2. Wysokość opłat wymienionych w ust 1 ustala Burmistrz Braniewa w formie zarządzenia.

§ 5.

1. Wniesione na dobro zarządu cmentarza opłaty wymienione w § 4 nie podlegają zwrotowi.
2. Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20-letniej
(w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty).
3. Opóźnienie we wniesieniu kolejnej opłaty 20-letniej nie może przekroczyć jednego roku.
4. W przypadku nie uiszczenia opłaty 20-letniej w terminach określonych w ust. 2, 3 grób kwalifikuje się do likwidacji, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz.U. z 2000r, Nr 23 poz. 295 tekst jednolity z póź. zm.).
5. Zarząd cmentarzy ogłasza w styczniu każdego roku w środkach masowego przekazu komunikat
o upływie okresu nienaruszalności grobu ziemnego opłaconego przed 20-laty.
6. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie i tablicy informacyjnej w biurze zarządu cmentarza, na co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji (informacja winna być dostępna w okresie Świąt Wszystkich Świętych).
7. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

§ 6.

1. Grób ziemny zwykły nie może być użyty do ponownego pochowania w nim zwłok przed upływem 20 lat.
2. Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według podanej kolejności:
1) pozostały małżonek (ka),
2) krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.),
3) krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.),
4) krewni w linii bocznej do 4 stopnia,
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
3. Posiadanie prawa, o którym mowa w ust. 2, nie upoważnia do odstępowania miejsca osobom innym niż wymienione w tym ustępie.
4. Prawo do grobu nie podlega przekazaniu na rzecz innych osób z pominięciem kolejności wymienionej w ust. 2.
5. Prawo do grobu nie podlega regułom dziedziczenia.
6. Dysponentem, nowo wybudowanego grobu murowanego (grobowca) jest osoba, która poniosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła należną opłatę cmentarną przewidzianą w § 4.
7. W sprawie dochowania do istniejącego grobu decyzję podejmuje zarząd cmentarza komunalnego lub upoważniona przez niego osoba.
8. Wniesienie opłaty 20-letniej za grób (zastrzeżenie miejsca) przez osobę niewymienioną
w ust. 2 nie uprawnia do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej przez tę osobę wskazaną.
9. Osoby wymienione w ust. 2 mogą udostępnić ich grób do pochowania zmarłej osoby spoza swojego grona, która pozostała ze spoczywającym w grobie w stosunku bliskości i prowadziła
z nim wspólne gospodarstwo domowe:
1) Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego winno być udokumentowane
i poparte stosownymi oświadczeniami.
2) W przypadku, gdy osoba spoczywająca w grobie nie ma żyjących krewnych lub powinowatych wymienionych w ust. 2 decyzję o możliwości pochowania osoby zmarłej, która pozostawała w stosunku bliskości i prowadziła ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe, podejmuje zarząd cmentarza komunalnego lub upoważniona przez niego osoba.
3) Członkowie rodziny zmarłego dochowanego do istniejącego grobu na zasadzie ust. 9 nie nabywają prawa do dysponowania tym grobem.

§ 7.


1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
1) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok - za zezwoleniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie;
2) na zarządzenie prokuratora lub sądu.
2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne (wg wykazu ustalonego przez Ministra Zdrowia) nie mogą być ekshumowane przed upływem 2-ch lat od dnia zgonu (nie dotyczy to zarządzenia prokuratora lub sądu).
3. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji zarządu cmentarza.
W sytuacji określonej w zdaniu poprzedzającym, osoba uprawniona może wystąpić do zarządcy cmentarza o zwrot opłaty 20-letniej w wysokości odpowiadającej stosunkowi okresu pozostałego do okresu 20 lat.

§ 8.


Groby, (w tym murowane - grobowce) oraz miejsca rezerwowane pod te groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

§ 9.


1. Miejsce rezerwowe to teren przeznaczony pod grób w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej mogiły w tym samym rzędzie. Wykupione może być tylko jedno miejsce rezerwowe przez najbliższego członka rodziny osoby zmarłej.
W przypadku nie uiszczenia opłaty przedłużającej termin ważności uprawnień do miejsca rezerwowego, miejsce rezerwowe pozostaje do dyspozycji zarządu cmentarza.
2. Miejsca rezerwowane przeznaczone do pochowania zwłok określonej osoby, w przypadku pochowania jej w innym grobie, przechodzą do dyspozycji zarządu cmentarza, bez względu na uiszczoną opłatę, przy czym wszystkie miejsca zarezerwowane (wykupione) muszą być oznaczone.

§ 10.


1. Na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej lub prawnej zarząd cmentarzy w miarę wolnych miejsc wskazuje lokalizację grobu murowanego.
2. Na cmentarzu przy ulicy Olsztyńskiej dopuszcza się budowę grobów murowanych w miejscu istniejących grobów ziemnych na wniosek dysponenta grobu ziemnego, jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami o ochronie zabytków i ochronie zieleni.

§ 11.


Załatwienie spraw formalno-organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzach, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza, odbywa się w biurze zarządu cmentarzy komunalnych w Braniewie przy ulicy Rzemieślniczej 1, w dniach i godzinach urzędowania.

§ 12.


1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu ze wskazaniem miejsca na grób ziemny następuje po przedstawieniu przez osobą zainteresowaną wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim karty zgonu zawierającej adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
W przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest ponadto zezwolenie uprawnionego organu do pochowania zwłok.
2. W przypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w języku innego państwa winny być przedłożone z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
3. Pracownik cmentarza komunalnego w Braniewie jest upoważniony do żądania od osoby zainteresowanej udokumentowania skróconym odpisem aktu stanu cywilnego, dowodem osobistym lub innym wiarygodnym dokumentem stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa
w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień do pochowania zwłok, a także może żądać stosownego oświadczenia złożonego w jego obecności lub potwierdzonego przez notariusza, adwokata, radcę prawnego.
4. Przy wyznaczeniu miejsca pochowania i wyborze formy ceremoniału pogrzebowego oraz budowy grobu i nagrobka uwzględnia się w miarę możliwości życzenia rodziny zmarłego.

§ 13.


1. Gdy pochowanie do istniejącego grobu ziemnego na cmentarzu przy ulicy Olsztyńskiej spowodowałoby naruszenie przepisów o ochronie zieleni lub ochronie zabytków, zarząd cmentarzy może wskazać dysponentowi tego grobu inne miejsce na tym samym cmentarzu przewidziane na grób ziemny zwane dalej miejscem zastępczym.
2. Miejsca zastępcze będą wskazywane w miarę ich uzyskiwania z likwidacji grobów, co do których nie wniesiono zastrzeżenia.
3. Za jeden grób może być wskazane tylko jedno miejsce zastępcze.
4. Pochowanie zwłok w miejscu zastępczym uniemożliwia dysponentowi chowanie zwłok w grobie poprzednim, także po ustaniu przeszkód wymienionych w ust. 1.

§ 14.


1. Uporządkowanie grobów należy wyłącznie do osób opiekujących się grobem.
2. Elementy i symbole wyznaniowe mogą być umieszczone wyłącznie w obrębie grobu lub na nagrobkach (pomnikach, tablicach i płytach nagrobkowych).
3. Wykonywanie czynności pogrzebowych na terenie cmentarzy przez firmy świadczące usługi pogrzebowe wymaga wcześniejszego powiadomienia zarządu cmentarza, minimum 2 dni przed planowanym pochówkiem w celu dokonania niezbędnych uzgodnień i załatwienia formalności.
Przedsiębiorca wykonujący usługę pogrzebową, cmentarną jest zobowiązany do doprowadzenia otoczenia miejsca pochówku do stanu poprzedniego.

§ 15.


1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
1) zakłócania: ciszy, porządku i powagi miejsca;
2) palenia ognisk, plażowania i biwakowania;
3) przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych;
4) wysypywania odpadów (wieńców, kwiatów, zniczy itp.) poza pojemniki do tego przeznaczone;
5) pozostawiania lub wrzucania do pojemników elementów zdemontowanych pomników, nagrobków i innych materiałów budowlanych (ziemia) wykorzystywanych przy pracach kamieniarskich lub budowlanych;
6) przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu;
7) żebractwa;
8) wprowadzania zwierząt oraz wjazdu rowerami i motocyklami.
2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia w biurze zarządu cmentarza
i uzyskania jego zgody wykonywania następujących czynności:
1) prac kamieniarskich i budowlanych wraz wjeżdżania pojazdami mechanicznymi
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
2) samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów pod rygorem ich usunięcia na koszt opiekuna grobu;
3) handlu, umieszczania reklam;
4) ustawienia ławek, ogrodzeń itp..

§ 16.


Zarząd cmentarza przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniach i godzinach urzędowania. Dane o zarządzie cmentarza (nazwa, adres firmy, telefon, godziny urzędowania)winny być umieszczone w widocznym miejscu na terenie cmentarzy.

§ 17.


W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy
o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz.U. z 2000r, Nr 23 poz. 295 tekst jednolity z póź. zm.) oraz odpowiednia przepisy Uchwały
Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Miasta Braniewa.

§ 18.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa.

§ 19.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.