I. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo.

II. Określenie stanowiska:

Główny Księgowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie.

 

III. Wymagania niezbędne:

Kandydatem na stanowisko Głównego Księgowego może być osoba, która zgodnie z art. 54 ust.
2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 poz.869 z późn. zm.):
1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
2. Posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3. Nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwa; przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
4. Spełnia jeden z poniższych warunków;
- ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada
co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
- ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
- jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane
na podstawie odrębnych przepisów.
5. Nie był/a karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.).
6. Posiada bardzo dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, ustawy o podatku
od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, ustawy o finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych i umiejętność ich stosowania.

IV. Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych na stanowisku księgowego – minimum
3 lata.
2. Znajomość zasad księgowości przedsiębiorstw i budżetu, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
3. Posiada ogólną znajomość zasad finansowania zadań samorządowych jednostek budżetowych
na szczeblu gminy.

V. Zakres obowiązków i wykonywanych zadań na stanowisku głównego księgowego.

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej:
- dekretacja dokumentów zgodnie z zakładowym planem kont,
- sporządzanie sprawozdań na potrzeby Urzędu Statystycznego (F-03, Z-03, Z-06, Z-05, Z-02),
- uzgadnianie sald kont z kontrahentami, sporządzanie bilansu jednostki budżetowej wraz
z załącznikami, weryfikacja i sporządzanie rozliczeń podatkowych – deklaracji PIT-4, CIT-2, CIT-8
i VAT,
2. Sporządzanie i weryfikacja budżetu:
- sporządzanie projektów rocznych planów finansowych, weryfikacja planu zgodnie z uchwałą Rady Miasta o zmianie budżetu miasta, sporządzanie sprawozdań kwartalnych z rozliczenia otrzymanych dotacji, sporządzanie kwartalnych sprawozdań budżetowych Rb-N i Rb-Z o stanie należności
i zobowiązań oraz miesięcznych sprawozdań Rb-23, Rb-285, Rb-275.
3. Prowadzenie i rozliczanie spraw kadrowo-płacowych,
4. Wykonuje i akceptuje rozliczenia dotacji Urzędu Miasta.

VI. Wykaz wymaganych dokumentów:

1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopie dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
i umiejętności zawodowe.
5. Kserokopie świadectw pracy.
6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku.
8. Oświadczenie :
a) o posiadaniu obywatelstwa,
b) o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) dla celów rekrutacji.
Z zastrzeżeniem, iż w przypadku wyboru kandydata na stanowisko Głównego Księgowego przed zawarciem umowy należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności w w/w zakresie.

VII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
2. Praca przy komputerze wymagająca stałej koncentracji i obciążenia wzroku.
3. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie.
4. Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2020 rok.

VIII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 0 % .

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Dokumenty w sprawie naboru na stanowisko Głównego Księgowego można składać do dnia 14 września 2020 r. do godz. 15:00 w biurze Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1 lub przesłać pocztą na adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego .
2. Oferty, które wpłyną do Zakładu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do ZGK.

X. Pozostałe informacje:

1. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane, a te, które nie będą spełniały wymagań formalnych zostaną odrzucone.
2. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione indywidualnie o terminie kolejnego etapu naboru- rozmowie kwalifikacyjnej- telefonicznie.
3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Braniewa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie.

Dyrektor Zakladu Gospodarki Komunalnej w Braniewie
/Andrzej Karpiński/

docDRUK_KWESTIONARIUSZA_OSOBOWEGO.doc

docOWIADCZENIE_O_PRZETWARZANIU_DANYCH_OSOBYCH.doc

 

Tożsamość Administratora (ADO) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Braniewo – Zakład Gospodarki Komunalnej w Braniewie adres: Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2], oraz przekazania informacji
o wyłonionych kandydatach – dane kontaktowe[3], natomiast inne dane na podstawie zgody[4], która może zostać odwołana
w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
[1]Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)
[2] Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
[3] Art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Odbiorcy danych Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 1) organy władzy publicznej
oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. firmy księgowe,
kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT.
Wyniki przeprowadzonej rekrutacji opublikowane będą w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Braniewie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Braniewa i Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Braniewie.
Okres przechowywania danych Dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji.
Pani / Pana prawa W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują
Pani/Panu, po spełnieniu określonych w RODO przesłanek, następujące
uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania
kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do
bycia zapomnianym);
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez
ADO Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Informacja o wymogach ustawowych podania danych Podanie danych osobowych przez Panią/ Pana jest wymogiem ustawowym i jest Pani/ Pan zobowiązana/ zobowiązany do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia i wykonania umowy o pracę.

Zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.